Beëindiging

Redenen kunnen zijn dat de aanstelling van een bewindvoerder/curator niet langer noodzakelijk is, of er is gebleken, dat cliënt – door verstrijking van de tijd – talenten heeft ontwikkeld, die nodig zijn voor het zelfstandig beheren van zijn/haar financiën en administratie en de cliënt daardoor in staat is deze verantwoording te kunnen overnemen van de bewindvoerder.

In beide situaties zal er in overleg met Anello administratieve ondersteuning BV een verzoekschrift aan de rechtbank worden verzonden, met motivatie waaruit blijkt, dat de maatregel niet langer noodzakelijk is. De kantonrechter beslist uiteindelijk of het verzoek zal worden ingewilligd en zal daarvan een beschikking aan alle betrokkenen toezenden.

Indien een beschikking van opheffing van de rechtbank wordt verkregen, zal Anello administratieve ondersteuning BV alle instanties van de uitspraak in kennis stellen en het dossier en de financiën aan de cliënt overdragen. Indien van beëindiging bij Anello administratieve ondersteuning BV sprake is, maar er een opvolgend bewindvoerder is aangesteld door de kantonrechter, zal het gehele dossier en de financiën aan de opvolgend bewindvoerder worden overgedragen.

Ook kan er sprake zijn van het overlijden van een cliënt. Anello administratieve ondersteuning BV zal dan al datgene doen, wat niet kan worden uitgesteld en het dossier overdragen aan de notaris voor de afwikkeling van de nalatenschap. De taken van het beheer kan de bewindvoerder, vanaf het moment van overlijden, niet langer uitvoeren. De bewindvoerder zal aan de rechtbank de eindrekening en verantwoording verzenden, welke ook aan de notaris ter beschikking zal worden gesteld, voor akkoord door de erfgenamen.