PRIVACY VERKLARING

Anello administratieve ondersteuning BV, p/a Postbus 485 2400 AL Alphen aan den Rijn, gaat veilig met uw gegevens om. Hoe we dit doen verklaren wij hieronder.

Anello administratieve ondersteuning BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

TOEPASSING

Deze privacy verklaring is van toepassing op alle privacy gevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze cliënten en het  behandelen en beschermen van  uw persoonsgegevens. Wij verwerken data conform de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Dit betekend dat wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In de privacy verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden verzameld en gebruikt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Anello administratieve ondersteuning BV verwerkt u persoonsgegevens alleen als u gebruikt maakt van de diensten die geboden worden en u onder bewind bent gesteld er curatele of mentorschap of een combinatie is uitgesproken door de rechtbank.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adres gegevens en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Bankrekeningnummers

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven van u:

 • Burger service nummer
 • Specifieke financiële gegevens, inkomsten en uitgaven vorderingen en vermogen
 • Medische gegevens (bij mentorschap of curatele) indien deze nodig zijn voor het uitoefenen van de werkzaamheden.

DOEL EN GRONDSLAGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden voor de volgende doelen gebuikt.

 • Op grond van de in BW 1 titel 16 (curatele) titel 19 (onderbewindstelling ter bescherming meerderjarige) Titel 20 (mentorschap ten behoeve van meerderjarige) vertegenwoordigen wij u in en buiten rechte in het beheer van uw vermogensrechtelijke en/of niet vermogensrechtelijke Het is de wettelijke taak om uw zaken op juiste wijze te beheren. Dit is slechts mogelijk indien wij over uw persoonlijke en vermogensrechtelijke gegevens beschikken.
 • Het verwerken van uw betalingen is hierbij een van onze wettelijke taken.
 • Anello administratieve ondersteuning BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor het doen van de belastingaangifte.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor uitvoering van onze wettelijke taken.

SOFTWARE

 • Relatiepakket en bizon voor het beheren van u gegevens, het administratief kunnen verwerken van uw administratie en voorts voor het kunnen verrichten van betalingen en het afleggen van verantwoording aan rechtbank en aan u als cliënt bij gerechtelijke uitspraak onder bewind of curatele of mentorschap gesteld.
 • Nextens voor het doen van inkomstenbelasting
 • Microsoft voor het uitvoeren van taken verplicht als wettelijke vertegenwoordiger zoals e-mail verzending en het opstellen van correspondentie naar derden.
 • Zivver voor het versleuteld verzenden van persoonlijke en financiële informatie.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen waarvoor uw gegevens zijn verzameld te realiseren.

Er worden de volgende bewaar termijnen gehanteerd:

 • In zake bewindvoering curatele en mentorschap bewaren wij uw gegeven voor de duur van 7 jaar
 • In zake wanneer een maatregel wordt opgeheven en/of overgedragen bewaren wij uw gegevens voor de duur van 7 jaar

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Anello administratieve ondersteuning BV verstrekt geen gegevens aan derden voor commerciële doeleinden en of verkoopt geen persoonsgegevens. Anello administratieve ondersteuning BV verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitgesproken maatregel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkings overeenkomst om te zorgen voor een gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid,  Anello administratieve ondersteuning BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHTNIEKEN

Anello administratieve ondersteuning BV maakt geen gebruik van cookies op haar website ook worden er geen persoonlijke gegevens via de website gevraagd of verwerkt.

GEGEVENS INZIEN,AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tergen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering gegevensoverdraging van uw persoonlijke gegevens of verzoek van intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@anello-werkt.nl

Uw verzoek moet zijn voorzien van een kopie van uw legitimatie bewijs. Waarbij u uw BSN  als ook de reeks nummer zwart maakt ter bescherming van uw privacy. Uw verzoek zal binnen een termijn van vier weken worden behandeld.

Anello administratieve ondersteuning BV wil u ter tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder de Autoriteit Privacy, dit kan via de volgende link

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Uw persoonlijke gegevens worden door Anello administratieve ondersteuning BV met passende maatregelen beveiligd. De beveiliging bestaat uit fysieke zichtbare en minder zichtbare beveiliging als ook uit beveiliging van software en opslag systemen.

Indien u aanwijzingen heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik neem dan telefonisch of via mail met ons contact op.

Telefonisch: 0172-431786 bereikbaar maandag tot en met donderdag van 09.00-12.00 uur

E-mail:  info@anello-werkt.nl